Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenia Permgrow FIZ w likwidacji

 

Treść ogłoszeń oraz dokumenty funduszu Permgrow FIZ  w likwidacji są dostępne tylko dla zalogowanych uczestników. 

 

DRUGIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI PERMGROW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

Opublikowano: czwartek, 30, listopad 2023

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 37 ust. 3 Statutu Permgrow Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1.       Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.           

2.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 6) Statutu Funduszu tj. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony.

3.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 16 listopada 2023 r.

4.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 30 stycznia 2024 r.

5.       Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 14 stycznia 2024 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

6.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-         Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)       ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)       umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-         Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-         Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 17 stycznia 2024 r. i nie później niż w dniu 25 stycznia 2024 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-         Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

7.       Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIERWSZE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI PERMGROW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

Opublikowano: czwartek, 16, listopad 2023

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając na mocy art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 37 ust. 3 Statutu Permgrow Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji(dalej: „Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1.       Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.           

2.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 6) Statutu Funduszu tj. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony.

3.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 16 listopada 2023 r.

4.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 30 stycznia 2024 r.

5.       Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 14 stycznia 2024 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

6.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-         Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)       ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)       umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-         Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-         Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią nie wcześniej niż w dniu 17 stycznia 2024 r. i nie później niż w dniu 25 stycznia 2024 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-         Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

7.       Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA PERMGROW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Opublikowano: środa, 15, listopad 2023

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 000-120 Warszawa, niniejszym działając na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 605) (dalej: „Ustawa”) zgodnie z art. 36 ust. 1 Statutu Funduszu, ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Permgrow Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”).

Podstawę rozwiązania Funduszu stanowi art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz ust. 37 ust. 1 ust. 6) Statutu Funduszu, tj. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony.

Likwidacja Funduszu rozpocznie się dnia 16 listopada 2023 r.

Zgodnie ze statutem likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo – OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.