Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie , zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku braku zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dostęp do treści ogłoszeń i dokumentów 2030 FIZ tylko dla zalogowanych uczestników funduszu.

TRZECIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI 2030 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

Opublikowano: poniedziałek, 04, lipiec 2022

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając jako Likwidator funduszu 2030 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji(dalej: „Fundusz”) działając na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 37 ust. 3 Statutu Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1.      Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.           

2.      Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 6) oraz ust. 1a Statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd OPTI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA uchwały o rozwiązaniu Funduszu w związku z tym, że Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień 31 maja 2022r. wyniosła poniżej 15.000.000 zł (słownie: piętnastu milionów złotych).

3.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 6 czerwca 2022 r.

4.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 16 sierpnia 2022 r.

5.      Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 4 sierpnia 2022 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

6.      Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-         Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)       ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)       umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-         Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-         Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią za pośrednictwem Agenta Płatniczego (Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541), nie wcześniej niż w dniu 8 sierpnia 2022 r. i nie później niż w dniu 12 sierpnia 2022 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-         Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

7.      Niniejsze ogłoszenie jest trzecim ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DRUGIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI 2030 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

Opublikowano: poniedziałek, 20, czerwiec 2022

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając jako Likwidator funduszu 2030 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz”) działając na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 37 ust. 3 Statutu Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1. Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

2. Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 6) oraz ust. 1a Statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd OPTI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA uchwały o rozwiązaniu Funduszu w związku z tym, że Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień 31 maja 2022r. wyniosła poniżej 15.000.000 zł (słownie: piętnastu milionów złotych).

3. Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 6 czerwca 2022 r.

4. Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 16 sierpnia 2022 r.

5. Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 4 sierpnia 2022 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

6. Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

− Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a) zbyciu aktywów Funduszu,

b) ściągnięciu należności Funduszu,

c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d) umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e) złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

− Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

− Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią za pośrednictwem Agenta Płatniczego (Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541), nie wcześniej niż w dniu 8 sierpnia 2022 r. i nie później niż w dniu 12 sierpnia 2022 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

− Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

7. Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIERWSZE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI 2030 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

Opublikowano: poniedziałek, 06, czerwiec 2022

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, (dalej: „Likwidator”), działając jako Likwidator funduszu 2030 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji(dalej: „Fundusz”) działając na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.Nr 146, poz.1546, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) oraz art. 37 ust. 3 Statutu Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

1.       Fundusz jest funduszem zamkniętym emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi oraz art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.           

2.       Przesłanką do likwidacji Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 6) oraz ust. 1a Statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd OPTI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA uchwały o rozwiązaniu Funduszu w związku z tym, że Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień 31 maja 2022r. wyniosła poniżej 15.000.000 zł (słownie: piętnastu milionów złotych).

3.       Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 6 czerwca 2022 r.

4.       Planowanym dniem zakończenia likwidacji jest 16 sierpnia 2022 r.

5.       Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, tj. do dnia 4 sierpnia 2022 r. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wskazanym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

6.       Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:

-         Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:

a)       zbyciu aktywów Funduszu,

b)       ściągnięciu należności Funduszu,

c)       zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,

d)       umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

e)       złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości;

-         Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot;

-         Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu nastąpią za pośrednictwem Agenta Płatniczego (Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541), nie wcześniej niż w dniu 8 sierpnia 2022 r. i nie później niż w dniu 12 sierpnia 2022 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w pkt 5;

-         Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

7.       Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem z trzech ogłoszeń przewidzianych §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA 2030 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Opublikowano: poniedziałek, 06, czerwiec 2022

OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.niniejszym działając na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 605) (dalej: „Ustawa”) zgodnie z art. 36 ust. 1 Statutu Funduszu, ogłasza o wystąpieniu przyczyny rozwiązania 2030 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”).

Podstawę rozwiązania Funduszu stanowi art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy w związku z art. 37 ust. 1 pkt 6) oraz ust. 1a Statutu Funduszu, tj. podjęcie przez Zarząd OPTI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA uchwały o rozwiązaniu Funduszu w związku z tym, że Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień 31 maja 2022r. wyniosła poniżej 15.000.000 zł (słownie: piętnastu milionów złotych).

Likwidacja Funduszu rozpocznie się dnia 6 czerwca 2022 r.